مبارزه با هر وضع نامطلوبی فقط قدرت آن را علیه شما بیشتر می کند.

کتاب صوتی متعادل بودن
نویسنده وین دایر
مبارزه با هر وضع نامطلوبی فقط قدرت آن را علیه شما بیشتر می کند.
وقتی اخبار مربوط به زشتیها دائم شما را بمباران می کنند، آرمان خود را برای زندگی در دنیایی پر از صلح و آرامش متعادل کنید.
دو نقل قول یکی از کنفسیوس که می گوید:
توجه و گوش دادن به پلیدی، دقیقاً آغاز پلیدی و رذالت است.
و از قرآن که می گوید: هر خوبی ای که دارید، همگی از سوی خداست، و هر زشتی و بدی‌ای که دارید، همگی از خودتان است.
هر روز از منابع مختلف می شنویم که شرایط دنیا آشفته شده، زشتی همه جا را فراگرفته و تروریسم به نوعی راه و رسم زندگی شده است. به نظر می رسد مردم تصمیم گرفته اند به شیوه های مختلف یکدیگر را بکشند، همچنین بچه های کوچک را استخدام می کنند تا به نام خدا بمب گذاری انتحاری کنند. رادیو، تلویزیون و شبکه های خبری بدون وقفه از رفتار غیر انسانی انسانها به یکدیگر، خشونت اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، طغیان خطرناک نوجوانان در مدارس و گروههای ترور گزارش می دهند که هر نقطه ای از کره ی زمین از ایستگاههای قطار گرفته تا عبادتگاهها و پرستشگاهها را به لرزه در آورده اند.
می توانم همچنان به شیوه های مختلفی بپردازم که رسانه های جمعی ما را بمباران خبری می کنند، اما در همین جا از این امر صرفنظر می کنم، زیرا نمی خواهم از موضوع اصلی این فصل منحرف شوم. نکته ای که در اینجا می خواهم به آن اشاره کنم این است که به نظر می‌رسد ما در دنیایی زندگی می کنیم که به هیچ وجه مطلوب نیست، در حالی که آرزوی ما برای رسیدن به آرامش با انرژی های مختلف خشن وتندی که قابل توجه رسانه های خبری هستند مورد چالش قرار گرفته اند. اما در همین رابطه نیز انتخاب با ماست و می توانیم بدون توجه به اینکه در اطراف ما چه می گذرد، و علی رغم انرژی نا آرام و تند و خشنی که غالباً با آن روبرو می شویم انرژی خود را با خواست و آرزوی خود برای زندگی آرام در این جهان هماهنگ کنیم.

با عضویت در خبرنامه سایت آخرین کتاب های صوتی و اخبار را در مستقیما در ایمیل خود دریافت خواهید کرد